نمودار کارگاه های برگزار شده در ریمیا تا کنون

855adcb5-097f-4bfb-b51a-1ee1496f2b50

                  

                                                       این نمودار مجموعه فعالیت های ریمیا را به طور خلاصه نشان میدهد.

                                                       محور افقی نمایانگر موضوعات برگزاری کارگاه ها   

                                                       و محور عمودی نمایانگر مخاطبین موضوعات می باشد.    

                                                       هر خانه در نمودار نشان دهنده تعداد کارگاه های برگزار شده برای مخاطبین خاص میباشد.

ارسال دیدگاه