تیم ما

شورای سیاست گذاری

Mahdi-Sedaghat
مهدی صداقت
milani
محمد میلانی
408Riyahi
محمد تاجمیر ریاحی

کارشناسان

photo_2017-11-19_21-45-18
عطیه سالم
photo_2017-11-23_22-06-10
مهسا عبدی وند

photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۹_۱۰-۰۴-۲۱
مجتبی چکنی
مدیراجرایی

اساتید ریمیا