رویدادها و کارگاه‌های ریمیا

هر ماه چند رویداد و یا کارگاه آموزشی برگزار می شود. در این صفحه می توانید برنامه‌های قبلی و برنامه‌های در حال برگزاری را ببینید.